Διάφοροι Κλάδοι Εμπορικού Δικαίου

  • Το νομικό πλαίσιο της συσκευασίας (κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο, Αθήνα 1990 Β. εκδ. Ινστιτούτο Εξαγωγικών Σπουδών του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ), σ. 127
  • Δίκαιο προστασίας καταναλωτή – κείμενα, (κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο, εκδ. Αντ. Σάκκουλα) Αθήνα 1992, σ. 183.
  • Συστήματα διανομής και το Δίκαιο της εμπορικής αντιπροσωπείας (κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο, εκδ. Αντ. Σάκκουλα) Αθήνα 1993, σ. 203, με Συμπλήρωμα 1998, 2η εκδ. 2001 σ. 248.
  • Δίκαιο προστασίας καταναλωτή (Ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο ως ισχύει μετά το Ν. 2251/1994, εκδ. Αντ. Σάκκουλα), Αθήνα 1996, 183