Ελληνικό δίκαιο Ανταγωνισμού

 • Η εφαρμογή του Ν. 703/77 (περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού), 3 τόμοι : τ. Ι. 1987, τ. ΙΙ 1990, τ. ΙΙΙ, 1996 ( σε συνεργασία με τον  Δημ. Τζουγανάτο).
 • Συγχωνεύσεις και άρθρο 1 Ν. 703/77 – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 4 Ν. 703/77, στον τιμητικό τόμο Νικ. Δελούκα, Αθήνα 1989, 523-549 (ΕεμπΔ 1988, σ. 1-27).
 • Το σύστημα γνωστοποίησης των περιοριστικών του ανταγωνισμού συμπράξεων και συγχωνεύσεων, (άρθρα 20-23 Ν. 703) ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επιστημονική Επετηρίδα 1988, σ. 125 επ.
 • Κατάχρηση δεσπόζουσας με παροχή εκπτώσεων (άρθρο 2 ν. 703), ΕεμπΔ 1991, σ. 174-180
 • Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού (ο Ν. 703/77 ως ισχύει μετά το Ν. 2296/1995 και Ν. 2323/1995 και ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκδ. Αντ. Σάκκουλα) Αθήνα – Κομοτηνή 1996, σ. 132 στη σειρά : Νομοθετήματα κοινοτικού, οικονομικού και εμπορικού δικαίου αριθ. 6
 •  Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (Ερμηνεία των άρθρων 4 – 4 στ Ν. 703/77 (εκδ. Αντ. Σάκκουλα/Αθήνα 1997 σ. 367)
 • Η εξυγιαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων, Εισήγηση στο Συνέδριο της Εταιρίας Δικαίου Ανταγωνισμού, Αργοστόλι 1997.
 • Ο νέος θεσμός των ασφαλιστικών μέτρων σε υποθέσεις του ελεύθερου ανταγωνισμού (Ν. 703/77, ΕεμπΔ 1997, σ. 157).
 • Οι διεθνείς συγκεντρώσεις στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων ΔΕΕ Τεύχος 5/1998, 455 επ.
 • Παρατήρηση στην υπ’ αριθμ. γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ΕΕμπΔ  ’86 , 151-153.
 • Παρατήρηση στην υπ’ αριθμ.19/2001 ΑΠ (Ολ), ΔΕΕ 2/2002, 192-193.
 • Παρατήρηση στην υπ’ αριθμ.107/1998 (Ολ) ΕπΑντ, ΔΕΕ 6/1998, 601-602.
 • Παρατήρηση στην υπ’ αριθμ.4213/1994 ΜΠρΑθ, ΔΕΕ  6/1996, 603-604.
 • Παρατήρηση στην υπ’ αριθμ. 986/2005 ΕφΑθ, ΔΕΕ 6/2005, 705-707.
 • Παρατήρηση στην υπ’ αριθμ. 18/2002 ΕφΠατρών , ΕΕμπΔ 2004, 432-439.
 • Παρατήρηση στην υπ’ αριθμ. 903/1998 ΣτΕ, ΕΕμπΔ 98, 674-676.
 • Παρατήρηση στην υπ’ αριθμ. 1714/2005 ΕφΑθ , ΔΕΕ 10/ 2006, 1054-1056.
 • Παρατήρηση στην υπ’ αριθμ. 238/ΙΙΙ/2003 ΕπΑντ (Ολ),  ΔΕΕ 5/2004, 539-541.
 • Παρατήρηση στην υπ’ αριθμ.593/1992 Α.Π. , ΕλλΔνη 36/1995, 611-613.
 • Παρατήρηση στην υπ’ αριθμ. 44/1994 Α.Π., ΕλλΔνη 36/1995, 605-606.
 • Παρατήρηση στην C- 85/2003 ΔΕΚ (Μαυρωνά & Σία ΟΕ κατά ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών ΑΕ), ΕΕμπΔ 2005, 410-414.
 • Αθέμιτος και ελεύθερος ανταγωνισμός, μελέτη στην ΕλλΔνη 39/1998, 205-209.