Εταιρικό Δίκαιο

  • Το δίκαιο της ΕΠΕ, 1994 σ. 211
  • Σχολιασμός του άρθρου 40 (αύξηση κεφαλαίου) του Ν. 3191/55 για την ΕΠΕ στο Δίκαιο ΕΠΕ (επιμ.  Ε. Περάκη), 1994, σ. 845-864
  • Σχολιασμός του άρθρου 5 (επωνυμία) του Ν. 2190/1920 για την ΑΕ στο Δίκαιο ΑΕ (επιμ.  Ε. Περάκη) 2 η έκδοση  2002