Κοινοτικό και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο

  • Der Verordnungsvorschlag fuer eine europaeische Fusionskontrolle im Lichte der Erfahrungen des deutschen Rechtes, Frankfurt a.M., Bern, New York 1983, σ. ΧΧVI + 296 (διδακτορική διατριβή) – Η πρόταση Κανονισμού για ένα ευρωπαϊκό έλεγχο των συγχωνεύσεων επιχειρήσεων υπό το φως των εμπειριών του γερμανικού δίκαιου
  • Η σχέση μεταξύ Κοινοτικού και εθνικού δικαίου στον τομέα του ανταγωνισμού, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 1984, σ. 513, 548.
  • Η λήψη από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ασφαλιστικών μέτρων σε υποθέσεις του δικαίου ανταγωνισμού της ΣυνθΕΟΚ, Δίκη 16 (1985), σ. 705, 715.
  • Κοινοτικό δικονομικό δίκαιο, (Νομοθεσία), Αθήνα 1989, σ. 267.
  • Η άμεση ισχύς του κοινοτικού δικαίου με ειδική αναφορά στις τελωνειακής και φορολογικής φύσεως διατάξεις της ΣυνθΕΟΚ, Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας ΔΦΝ 1991, σ. 611-616.
  • Οι ιδιωτικού δικαίου έννομες συνέπειες της παράβασης των άρθρων 85 και 86 ΣυνθΕΟΚ, τιμ. Τόμο Ανδ. Λουκόπουλου Αθήνα 1993, σ. 315 – 350
  • Κοινοτικός και ελληνικός έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων και ο Ν. 703/77, (κείμενα, εκδ. Αντ. Σάκουλα), Αθήνα 1992, σ. 251.
  • Συμβάσεις αποκλειστικότητας (προμήθειας και διανομής) κατά το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο ανταγωνισμού, Εισήγηση στο Συνέδριο της Εταιρίας Δικαίου Ανταγωνισμού στη Λαμία, 1998.
  • Η ελευθερία του ανταγωνισμού στο κοινοτικό δίκαιο, Εισήγηση σε ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 8-12-1999 (στο πλαίσιο του κύκλου θεματικών σεμιναρίων για τους δικηγόρους, ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)
  • H εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού (κοινοτικών και ελληνικών) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στο Συνέδριο της Εταιρίας Δικαίου Ανταγωνισμού με θέμα : Η απελευθέρωση των αγορών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών. Δικαιοπολιτικά προβλήματα, Κομοτηνή 3-4 Μαρτίου 2000.

 

11. Ο κοινοτικός έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (Καν. 2064/1989), Εισήγηση στο Συνέδριο Εμπορικολόγων στο Ηράκλειο Κρήτης, Νοέμβριος 2000 με θέμα Εξαγορές επιχειρήσεων

 

12.Οι κάθετες συμφωνίες στον τομέα του αυτοκινήτου με βάση τον Κανονισμό 1400/2002 της Ευρωπαικής Επιτροπής, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2004

 

13. Η εφαρμογή των άρθρων 81 και 82ΣυνθΕΚ από την Επιτροπή, τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και τα Δικαστήρια, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 2005

 

14. Οι κάθετες συμφωνίες στη διανομή καινούριων αυτοκινήτων με βάση τον Καν. 1400/02 Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕπισκΕΔ Α/2004, 25-40.

 

15. Το κοινοτικό σύστημα της κοινοποίησης συμπράξεων περιοριστικών του ανταγωνισμού, ΕΕΝ 1987, 245.

 

16. Η τροποποιημένη πρόταση κανονισμού για ένα ευρωπαϊκό έλεγχο των συγ