• Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (Ερμηνεία των άρθρων 4 – 4 στ Ν. 703/77), εκδ. Αντ. Σάκκουλα/Αθήνα 1997 σ. 367.
  • Το τραπεζικό απόρρητο στο ιδιωτικό δίκαιο (μονογραφία), εκδ. Αντ. Σάκκουλα/Αθήνα 1994, σ. 307.
  • Συστήματα διανομής και δίκαιο εμπορικής αντιπροσωπείας, 2η εκδ. 2001, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σελ. 248
  • Οι κάθετες συμφωνίες στον τομέα του αυτοκινήτου με βάση τωον Καν. 1400/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μια πρώτη προσέγγιση με τη μορφή ερωταποκρίσεων), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σ. 144.
  • Η εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ από την Επιτροπή, τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού και τα Δικαστήρια, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σ. 327.