Συστήματα Διανομής και Δίκαιο Εμπορικής Αντιπροσωπείας

  • Συστήματα διανομής και δίκαιο εμπορικής  αντιπροσωπείας, 2η εκδ. 2001, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σελ. 248.
  • Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των διανομέων με βάση τον νέο Κανονισμό 1400/02, περ. Infoservice , τ. Οκτωβρίου 2002.
  • Η καταγγελία των παλαιών και η υπογραφή των νέων συμβάσεων εξουσιοδοτημένου διανομέα, περ. Autocar, τ. Απριλίου 2003.
  • Οι κάθετες συμφωνίες στη διανομή καινούργιων αυτοκινήτων με βάση τον Κανονισμό 1400/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (Εισήγηση στη Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, 28-2-2004) ΕπισκΕΔ 2004, σελ…..
  • Τα δικαιώματα των διανομέων και αντιπροσώπων όταν καταγγέλονται οι συμβάσεις, εφημ. Ναυτεμπορική της 20-9-2003.
  • Ελεύθερος ανταγωνισμός και επιλεκτική διανομή, εφημ. Ναυτεμπορική της 3-11-2003.
  •  Οι κάθετες συμφωνίες στη διανομή καινούριων αυτοκινήτων με βάση τον Καν. 1400/02 Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕπισκΕΔ Α/2004, 25-40.