Τραπεζικό Δίκαιο

  • Το τραπεζικό απόρρητο στο ιδιωτικό δίκαιο (μονογραφία), Αθήνα 1994, σ. 307.
  • Πρακτικά προβλήματα από την εφαρμογή του τραπεζικού απορρήτου,Εισήγηση στο συνέδριο Συνδέσμου Εμπορικολόγων και Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (26-27 Απριλίου 1996) με θέμα « Δίκαιο των τραπεζών και δίκαιο των τραπεζικών εργασιών» ΕτρΑξΧρΔ 1996, 663-677.
  • Τραπεζικό απόρρητο (Νομοθεσία –Νομολογία), 1998, σ. 198